left background right background

Algemene voorwaarden Koomen glasfolies en reclame

Algemene Voorwaarden van Koomen Glasfolies & Reclame VOF, gevestigd te Zwaagdijk aan Perenmarkt 2a, 1681 PG. Inschrijving K.v.K. 36044051 te Alkmaar.

Rechtsvorm: Vennootschap onder firma.

1. Definities
1.1 Gebruiker algemene voorwaarden: Koomen
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Koomen een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Koomen uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen en uitvoeren en ontwerpen van lichtreclames, autobelettering, het leveren en aanbrengen van glasfolies, b.v. zonwerende -en inbraakvertragende folies, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.
1.4 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Koomen ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Koomen vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers.

2. Algemeen
2.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Koomen vervallen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Koomen en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Koomen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Koomen schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Koomen op te stellen opdrachtbevestiging.
2.3 Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Koomen, binden Koomen niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Koomen, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigd.
2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden Koomen slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.7 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Koomen een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, danwel enige overeenkomst van ander aard met haar wenst te sluiten of sluit.

3. Offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Koomen is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Koomen gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Koomen gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.4 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Koomen zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekent.
3.5 Alle door Koomen opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Koomen gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Koomen kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.7 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Koomen wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Koomen terug te zenden, bij gebreke waarvan Koomen het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

4. Opdrachten
4.1 Een opdracht bindt opdrachtgever. Koomen is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Koomen kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Koomen ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Koomen zijn bevestigd.
4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Koomen alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.
4.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Koomen pas na schriftelijke acceptatie.
4.6 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
4.7 Koomen behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
4.8 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.
4.10 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Koomen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.11 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Koomen bij opdrachtgever te werkgestelde of met door of namens Koomen bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 2000,00 Euro voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.
4.12 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

5. Levering en uitvoering van de opdracht
5.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Koomen, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of eigen opzet aan de zijde van Koomen, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.
5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Koomen, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1
5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Koomen enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Koomen bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Koomen schriftelijk is bevestigd.
5.5 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Koomen voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Koomen het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Koomen verschuldigd is, wordt direct opeisbaar.
5.6 Koomen is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van Koomen een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5.7 Koomen verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door Koomen aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Koomen onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Koomen het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Koomen reeds verrichte, maar uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
5.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Koomen, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Koomen het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5.10 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.
5.11 Wanneer een door Koomen geleverd project door opdrachtgever juridisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.
5.12 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

6. Overschrijding leveringstermijn
6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Koomen over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Koomen te voldoen.
6.2 De met Koomen overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, zoals wind en vorst, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Koomen door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Koomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
6.4 Ingeval van overmacht zal Koomen daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Koomen het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

7. Klachten en Garantie
7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Koomen is niet aansprakelijk voor druk-schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Koomen als bindend.
7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
7.3 Koomen aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. Tevens aanvaard Koomen geen enkele verantwoordelijkheid voor bestaande foutieve constructies en eventuele gevolgen daarvan
7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Koomen niet, met name zal Koomen in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
7.6 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.
7.7 Op geleverde goederen is Koomen nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Koomen verstrekte garantie. Koomen zal nimmer garantie verstrekken op reparaties, alle andere garantiebepalingen zal Koomen in zijn offerte en/of opdrachtbevestiging vermelden.
7.8 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Koomen draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, b.v. het vlinderen van een betonvloer in een bestaande hal, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Koomen te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.
8.2 Opdrachtgever is gehouden Koomen schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Koomen instellen terzake van schade ontstaan door of met de door Koomen geleverde diensten.
8.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
8.4 Koomen behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Koomen niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Koomen niet aansprakelijk.
8.5 Adviezen worden door Koomen naar beste weten en te goede trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeide uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
8.6 Evenmin aanvaardt Koomen enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welk niet uitdrukkelijk aan Koomen zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
8.7 In geen geval zal Koomen verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen.
8.8 Koomen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.
8.9 Koomen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, b.v. verf en thinner, olielekkage d.m.v. graafwerkzaamheden, b.v. het stuiten op oude olievaten of lekkage van het graaftoestel zelf, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.
8.10 Koomen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging welke veroorzaakt wordt door archeologische vondsten.
8.11 Indien Koomen materieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt Koomen geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, waaraan het materieel en/of gereedschap is uitgeleend.
8.12 Koomen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, indien bij heiwerkzaamheden het werk door gemeentelijke instanties wordt stilgelegd, ondanks dat Koomen in het bezit is van alle vereiste vergunningen, Koomen is gerechtigd alle daardoor ontstane schades te verhalen.

9. Eigendomsvoorbehoud / COPYRIGHT
9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Koomen gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Koomen verrichte of te verrichten diensten:
- Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
9.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Koomen voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Koomen zouden worden onttrokken.
9.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Koomen de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Koomen zal cederen. Opdrachtgever verleent Koomen reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de beseffende vordering(en) over te gaan.
9.4 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde.
9.5 Koomen is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of dien houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Koomen niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
9.6 Het is Koomen toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
9.7 Koomen behoudt het auteurrecht van de door haar ontworpen c.q.tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
9.8 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.
9.9 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Koomen of getoond op de website van Koomen worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Koomen, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten – openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen –is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Koomen voorbehouden.
9.10 Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Koomen afkomstige of door Koomen gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc, worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Koomen, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten – openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen –is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Koomen voorbehouden.

10. Betalingen
10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Koomen daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Koomen is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.
10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Koomen moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00.
10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Koomen doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Koomen zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Koomen cederen. Opdrachtgever verleent Koomen reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Koomen het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Koomen te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.
10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.
10.8 Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van de ingezonden werkrapporten.Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan veertien dagen waarop Koomen de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Koomen gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Koomen op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN
11.1 De opdrachtgever verplicht zich tegenover Koomen het benodigde water, elektriciteit, gas, schaftruimte en indien aanwezig sanitaire voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen.
11.2 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden.
11.3 Koomen verzorgt de elektrische aansluitingen uitsluitend op de primaire aanwezige voeding.

12. Geschillen
12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Koomen met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
12.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

13. Slotbepaling.
13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Koomen.Koomen Glasfolies en Reclame
Perenmarkt 2a
1681 PG Zwaagdijk
Email:info@koomengroep.nl Tel:0228 - 517485
Fax:0228 - 521250
Mobiel:06 - 53807909